Algemene Voorwaarden

Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Mannetje van het web en een afnemer waarop het Mannetje van het web deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2 Onder de “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer dan wel
een ieder die met het Mannetje van het web een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor
wie het Mannetje van het web een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht,
evenals diens rechtsopvolger.

1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met het Mannetje van het web, voor de uitvoering waarvan door het Mannetje van het web derden dienen te worden betrokken.

1.4 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen het Mannetje van het web en afnemer zijn overeengekomen.

1.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Het Mannetje van het web en de afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.7 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.8 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet door algemene voorwaarden ondervangen wordt, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.9 Indien het Mannetje van het web niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat het Mannetje van het web in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van het Mannetje van het web zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2 Het Mannetje van het web kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is het Mannetje van het web daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij het Mannetje van het web anders aangeeft.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht het Mannetje van het web niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Prijzen en betalingen

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege zijn, of worden opgelegd.

3.2 De overeenkomst tussen het Mannetje van het web en de afnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.3 Indien geen vaste prijs is overeengekomen, hanteert het Mannetje van het web een uurtarief van € 35,00 excl. BTW, reis -en verblijfskosten en eventuele andere gemaakt kosten. Indien derden de prijzen verhogen buiten de invloed van het Mannetje van het web, is het Mannetje van het web gerechtigd deze prijsverhoging door te berekenen naar de afnemer. Denk hiervoor onder andere aan het verhogen van belastingen, heffingen en materiaalkosten.

3.4 Alle facturen moeten door de afnemer worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij een gebrek aan specifieke condities dient de afnemer uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen door storing van het bedrag op een door het Mannetje van het web aangegeven bankrekeningnummer o.v.v. het factuurnummer. Maandelijkse bedragen worden aan het begin van elke volgende maand gefactureerd.

3.5 Indien de afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de afnemer van rechtswege in verzuim. De afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3.6 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de afnemer Mannetje van het web derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Het Mannetje van het web dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.7 Het Mannetje van het web zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.8 Indien de afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de afnemer in rekening worden gebracht.

3.9 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet of niet op tijd betaald, is de afnemer, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien afnemer na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan het Mannetje van het web de vordering uit handen geven, in welk geval de afnemer naast het dan verschuldigde bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De afnemer is niet gerechtigd tot verrekening van verschuldigde bedragen, tenzij hierover wordt overeengekomen met het Mannetje van het web.

Aanvang, duur, wijzigingen en beëindiging van de overeenkomst

4.1 Tenzij in de overeenkomst een datum van inwerkingtreding is opgenomen, komt een overeenkomst tot stand op de dag dat het Mannetje van het web de door de afnemer ondertekende overeenkomst ontvangen heeft of wanneer de afnemer per e-mail akkoord heeft gegeven op het voorstel of offerte.

4.2 Een overeenkomst voor (ondersteuning van) marketing activiteiten kent een minimale looptijd van een maand en wordt iedere maand stilzwijgend verlengt met een maand, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst kan op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Deze maand gaat in op de datum waarop de volgende contractmaand start. De overeenkomst tussen het Mannetje van het web en de afnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4.3 Het Mannetje van het web is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst het Mannetje van het web ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen, indien de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de afnemer niet langer van het Mannetje van het web kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

4.4 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de afnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Mannetje van het web vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van het Mannetje van het web op de afnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4.5 Voorts is het Mannetje van het web bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van het Mannetje van het web kan worden gevergd.

4.6 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van het Mannetje van het web op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien het Mannetje van het web de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.7 Indien het Mannetje van het web tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4.8 Indien de ontbinding aan de afnemer toerekenbaar is, is het Mannetje van het web gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
4.9 Indien de afnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is het Mannetje van het web gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4.10 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door het Mannetje van het web, zal het Mannetje van het web in overleg met de afnemer zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de afnemer toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor het Mannetje van het web extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de afnemer in rekening gebracht. De afnemer is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij het Mannetje van het web anders aangeeft.

Overmacht

5.1 Het Mannetje van het web is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop het Mannetje van het web geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het Mannetje van het web niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Het Mannetje van het web heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat het Mannetje van het web zijn verbintenis had moeten nakomen.

5.3 Het Mannetje van het web kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.4 Voorzoveel het Mannetje van het web ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is het Mannetje van het web gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Eigendomsbehoud

6.1 Het door in het kader van de overeenkomst het Mannetje van het web geleverde blijft eigendom van het Mannetje van het web totdat de afnemer alle verplichtingen uit de met het Mannetje van het web gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

6.2 Het door het Mannetje van het web geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

6.3 De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van het Mannetje van het web veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om het Mannetje van het web daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Vrijwaring

De afnemer vrijwaart het Mannetje van het web voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan het Mannetje van het web toerekenbaar is. Indien het Mannetje van het web uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de afnemer gehouden het Mannetje van het web zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is het Mannetje van het web, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van het Mannetje van het web en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de afnemer.

Rechten van intellectuele eigendom

Het Mannetje van het web behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Het Mannetje van het web heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

Aansprakelijkheid

9.1 Onder andere Facebook. LinkedIn, Youtube, Google, Snapchat, Instagram en Twitter zijn extern opensource webapplicaties. Het Mannetje van het web is niet aansprakelijk voor fouten in de betreffende systemen of functionaliteiten.

9.2 Indien het Mannetje van het web aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.3 Het Mannetje van het web is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Het Mannetje van het web is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

9.4 Indien Het Mannetje van het web aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Het Mannetje van het web beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.5 De aansprakelijkheid van Het Mannetje van het web is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9.6 Het Mannetje van het web is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

9.7 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Het Mannetje van het web aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Het Mannetje van het web toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Het Mannetje van het web is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Het Mannetje van het web.

Garanties

10.1 De door het Mannetje van het web te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de afnemerj zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Het Mannetje van het web kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

10.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van twee weken na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door het Mannetje van het web verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.